חוק האזרחים הותיקים
חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989

 • תיקון מס' 2 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607.
 • תיקון מס' 3 (21 בינואר 1998) ס"ח 1647.
 • תיקון מס' 4 (10 בינואר 2001) ס"ח 1772.
 • תיקון (4 באפריל 2001) ס"ח 1786: דחיית תיקון 4 לינואר 2002.
 • תיקון (1 ביוני 2003) ס"ח 1892: ביטול תיקון 4.
 • תיקון מס' 5 (18 בינואר 2004) ס"ח 1919.

 • פרק א' - פרשנות

  1. הגדרות
  בחוק זה - "אזרח ותיק" - אזרח ישראלי שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן - הגיל הקובע);

  "השכר הממוצע" - השכר הממוצע, לעובדים ישראליים בלבד, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

  "תחומי הנחות" -
  (1) אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה;
  (2) תשלומי ארנונה כללית כמשמעותה לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, המשולמת לפי כל דין (להלן - תשלומי ארנונה);
  (3) דמי נסיעה באוטובוסים וברכבות של התחבורה הציבורית (להלן - תחבורה ציבורית);
  (4) דמי כניסה לגנים לאומיים ולשמורות טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992, ולמקום מוסדר כהגדרתו בסעיף 42 לחוק העתיקות, התשל"ח-1978 (להלן - דמי כניסה לגנים ולאתרים);
  (5) דמי כניסה לתערוכות, למוזיאונים ולמופעי תרבות ואמנות (להלן - דמי כניסה למופעים).

  "השר" - שר העבודה והרווחה.

  פרק ב' - תעודת אזרח ותיק והמועצה

  2. תעודה לאזרח ותיק
  משרד העבודה והרווחה יתן תעודת אזרח ותיק לכל תושב ישראל בהגיעו לגיל הקובע.

  3. יועץ
  השר, באישור הממשלה, ימנה יועץ לענייני האזרחים הותיקים (להלן - היועץ) היועץ יהיה כפוף לשר.

  4. מינוי מועצה והרכבה
  (א) השר ימנה מועצה ציבורית לענייני האזרחים הותיקים (להלן - המועצה), שמספר חבריה לא יעלה על 35 ולא יפחת מ-21.

  (ב) לפחות שליש מבין חברי המועצה יהיו נשים.

  (ג) במועצה יכהנו -
  (1) נציגי משרדי הממשלה ומוסדות אחרים של המדינה. כפי שיקבע ראש הממשלה בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ובלבד שמספרם לא יעלה על שליש מחברי המועצה;
  (2) חמישה נציגים לפחות של מרכז השלטון המקומי;
  (3) חמישה חברים לפחות שהם נציגי ציבור וארגוני מתנדבים;
  (4) חמישה נציגים לפחות של הסתדרות הגימלאים בישראל;
  (5) אנשים שלדעת ראש הממשלה הם בעלי נסיון וידע בבעיותיהם של אזרחים ותיקים.

  5. יושב ראש המועצה
  (א) השר יעמוד בראש המועצה;
  (ב) השר רשאי לקבוע כי היועץ ימלא את מקומו כראש המועצה, לעניין מסויים או דרך קבע.

  6. תפקידי המועצה
  המועצה תיזום ותגבש פעולות והמלצות שיהיה בהן כדי לשפר את איכות חייהם של האזרחים הותיקים; בלי לגרוע מכלליות האמור רשאית היא להמליץ לשר
  (1) על הקלות - אף בדרך חקיקה - במסים ובארנונות;
  (2) על הטבות בשירותים ציבוריים;
  (2א) על הנושאים והכללים שלפיהם יינתנו הנחות לאזרחים ותיקים במסגרת תחומי ההנחות;
  (2ב) על תחומים נוספים שבהם מן הראוי לתת הנחות לאזרחים ותיקים, נוסף על אלה המפורטים בהגדרה "תחומי הנחות שבסעיף 1;
  (3) בכל עניין שיקל על אזרחים ותיקים.

  7. ישיבות וסדריהן
  המועצה תתכנס אחת לחודשיים לפחות; היא תקבע את דרכי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות.

  פרק ג' - זכאויות

  8. אגרת טלויזיה
  (א) אזרח ותיק שהגיע לגיל הקובע עד 30 ביוני של שנת כספים פלונית, זכאי להנחה בשיעור של 50% בתשלומי מלוא האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965; הגיע לגיל הקובע אחרי 30 ביוני של שנת כספים פלונית, יהיה זכאי להנחה בשיעור האמור, באותה השנה, רק לגבי מחצית האגרה.

  (ב) ההנחה לפי סעיף זה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג, המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה, הוא אזרח ותיק.

  9. תשלומי ארנונה
  (א) אזרח ותיק זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו; עלה שטח דירת המגורים על 100 מ"ר, תינתן ההנחה רק לגבי 100 מ"ר.
  (ב) ההנחה לפי סעיף קטן (א) תינתן לאזרח ותיק בשיעור של 30%; ואם משתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן - חוק הבטחת הכנסה) - בשיעור של 100%.
  (ג) על הנחה לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:
  (1) ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד;
  (2) ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד;
  (3) ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק.
  (4) ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה; גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע;
  (5) ההנחה תינתן על פי בקשה בכתב חתומה בידי המבקש, הכוללת את הפרטים והמסמכים שקבעה הרשות המקומית לענין זה, שהגיש המבקש לרשות המקומית שבתחומה נמצאת דירת המגורים שבה הוא מתגורר, או על פי הצהרה בכתב של המבקש כי מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בפסקה (4).

  10. תחבורה ציבורית
  (א) אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, הן העירונית והן הבין עירונית, והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית.

  11. דמי כניסה לגנים ולאתרים
  אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה לגנים ולאתרים.

  12. דמי כניסה למופעים
  אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה למופעים או לסוגי מופעים, לפי כללים, מבחנים ותנאים שיקבע השר בהתייעצות עם שר החינוך התרבות והספורט, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; בתקנות כאמור ייקבעו סוגי גופים מסוימים החייבים במתן ההנחה למופעים כאמור שבאמצעותם יתבצע המימון לפי הוראות סעיף 14.

  13. רכישת תרופות
  אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, זכאי להנחה בשיעור 50% מהמחיר שנקבע לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בעד תרופות הכלולות בסל שרותי הבריאות, בין אם רכש את התרופה בבית מרקחת של קופת חולים, ובין אם רכש אותה בבית מרקחת אחר על פי מרשם רפואי שניתן לו על ידי קופת חולים ובהתאם לנהליה.

  פרק ד' - הוראות שונות

  14. מימון הנחות
  שר האוצר יתקשר בהסכמים עם נותני הנחה לפי חוק זה למימון ההנחה הניתנת לאזרח ותיק לפי הוראות חוק זה, ואולם, לענין סעיף 12, יתקשר שר האוצר בהסכמים כאמור עם סוגי המופעים או הגופים שנקבעו לפי אותו סעיף.

  15. אי-מתן כפל הנחה
  אזרח ותיק הזכאי להנחה לפי חוק זה, ובאותו עינין שבתחומי ההנחות זכאי גם להנחה לפי כל דין או הסכם אחר, יהיה זכאי להנחה בשיעור הגבוה מביניהן; בסעיף זה, "הנחה" - לרבות פטור מלא או חלקי מתשלום, הפחתה של מחיר או אגרה מוקטנת.

  16. זכויות שלא לפי חוק זה
  בכפוף להוראות סעיף 15, אין בחוק זה כדי לפגוע בכל זכות או הטבה הניתנות לאזרח ותיק על פי כל דין או הסכם.

  17. ביצוע ותקנות
  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

  18. חובת התקנת תקנות
  תקנות לפי סעיף 12 יוגשו לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

  תקנות האזרחים הוותיקים, התשנ"א-1991

  1. משרדי הממשלה ומוסדות המדינה במועצה
  משרדי הממשלה ומוסדות המדינה לענין סעיף 4(ג)(1) לחוק יהיו אלה:

  (1) משרד ראש-הממשלה;
  (2) משרד האוצר;
  (3) משרד הבינוי והשיכון;
  (4) משרד הבריאות;
  (5) משרד החינוך והתרבות;
  (6) משרד המשטרה;
  (7) משרד העבודה והרווחה;
  (8) משרד הפנים;
  (9) המוסד לביטוח לאומי.

  תקנות האזרחים הוותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים), התשנ"ח-1998

  תקנה חדשה (9 באפריל 1998) ק"ת 5892.

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12 ו-17 לחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר החינוך התרבות והספורט ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

  1. הגדרות
  בתקנות אלה -
  "מוזיאון" - כהגדרתו בחוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983, ששר החינוך התרבות והספורט הכריזו מוזיאון מוכר לענין החוק האמור ואשר נתמך מתקציב המדינה;
  "מוסד תרבות" - מוסד ציבורי המקבל תמיכה שנתית שוטפת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לשם הפקת מופעים והצגתם לציבור;
  "מופע" - כל אחד מאלה:
  (1) לגבי מוסד תרבות - הצגת תיאטרון;
  (2) לגבי מפיץ - הצגת תיאטרון, מופע מחול או מופע מוסיקה;
  "מפיץ" - מוסד ציבורי המקבל תמיכה שנתית שוטפת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לשם הפצת מופעים במקומות מרוחקים ממרכז הארץ, באזורי פיתוח ולאוכלוסיות חלשות.

  2. החייבים במתן הנחה
  (א) החייבים במתן ההנחה לאזרח ותיק כאמור בסעיף 12 לחוק (להלן - הנחה) הם כמפורט להלן:
  (1) מוסד תרבות - לגבי כל מופע שהפיק, שהוצג לציבור בין על ידיו ובין על ידי אחר, ואולם כאשר הוא מופץ בידי מפיץ - המפיץ;
  (2) מפיץ - לגבי כל מופע שהוא מפיץ, בין אם הופק בידי מוסד תרבות ובין אם לאו;
  (3) מוזיאון - לגבי כל כניסה אליו.

  (ב) נמכרים בפועל כרטיסים למופע או למוזיאון שלא בידי מי שחייב במתן ההנחה לפי תקנת משנה (א), יתן את ההנחה מטעמו מי שמוכר בפועל את הכרטיסים, ומוכר הכרטיסים בפועל יהא זכאי למימון ההנחה כאמור בסעיף 14 לחוק באמצעות החייב במתן הנחה לפי תקנת משנה (א).

  3. מתן ההנחה
  (א) בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), ההנחה מדמי כניסה בשיעור של 50% תינתן על מחיר כרטיס יחיד לכלל הציבור בקופה שבה נמכרים הכרטיסים למופע או למוזיאון (להלן - כרטיס קופה) והיא תינתן בכל סוגי הכרטיסים על בסיס מחיר כרטיס קופה כאמור.

  (ב) בכרטיס מנוי המזכה במספר מסוים של כניסות למופעים או למוזיאון, תינתן ההנחה על מחיר כרטיס קופה יחיד כשהוא מוכפל במספר הכניסות כאמור.

  (ג) בכרטיס מנוי למופעים או למוזיאון, שלא נקוב בו מספר מסוים של כניסות, תהא ההנחה בשיעור של 50% ממחיר מנוי כאמור לכלל הציבור.

  4. פרסום ההנחה
  מי שחייב ליתן הנחה לפי תקנה 2(א) או (ב) -
  (1) יציין את דבר ההנחה בכל פרסום לציבור מטעמו על מופע או על כניסה למוזיאון;
  (2) יפרסם במקום בולט לעין, בקופה שבה נמכרים הכרטיסים למופע או במקום מכירת כרטיסים אחר, לפי הענין (להלן - הקופה), את מחיר הכרטיסים לאזרחים ותיקים.

  5. פרסום החייבים בהנחה
  רשימת מוסדות התרבות, המפיצים והמוזיאונים החייבים במתן הנחה לאזרחים ותיקים תפורסם בידי שר החינוך התרבות והספורט ברשומות.

  6. תעודה מזהה
  (א) ההנחה למופע תינתן עם הצגה בקופה של תעודת אזרח ותיק האמורה בסעיף 2 לחוק או תעודה מזהה שנקוב בה תאריך הלידה להוכחת הגיל הקובע (להלן - תעודה מזהה).

  (ב) הכניסה למופע תהא גם היא על פי תעודה מזהה.

  לראש העמוד